ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    των
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΟΤΕΣ

1. Δεδομένης της, προβλεπόμενης, λήξεως της τετραετούς θητείας του παρόντος ΔΣ την 6ην Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, της ευκαιρίας φυσικής παρουσίας των Μελών μετά διετία από της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, λόγω πανδημίας, ως και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δευτέρας 14ης Ιουνίου 2021, καλώ:

α. Τα Μέλη του Σωματείου ΣΥΝΔΟΤΕΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο εντευκτήριο επί της οδού Κρήτης 19 στην Χαλκηδόνα την Δευτέρα 5ην Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 με Ημερήσια Διάταξη:
(1)  Την επικύρωση του Πρακτικού της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
(2)  Τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. χρήσεως ετών 2019 και 2020.
(3)  Την Οικονομικό Απολογισμό και το Πόρισμα των Ελεγκτών, για τη χρήση 2019-2021.
(4) Την απαλλαγή του Δ.Σ. πάσης ευθύνης για την μεσολαβήσασα χρήση ετών 2019 και 2020.
(5) Την έγκριση του προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
(6) Την εκλογή του επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου, ως Άρθρο 14 του Καταστατικού.
(7) Την εκλογή των τεσσάρων (4) Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ως Άρθρο 23 του Καταστατικού.
(8) Την εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής τριών (3) Τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών Μελών, ως άρθρο 28 του Καταστατικού.
(9)  Την έγκριση του Γενικού Σχεδίου Δράσεως.

β. Τους επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε των ανωτέρω αξιωμάτων παραγράφων α(6), α(7) και α(8) να ενημερώσουν την Γραμματεία εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά (info@syndotes.gr) το αργότερο μέχρι την 12:00 της Παρασκευής 2ας  Ιουλίου 2021.

2. Στην περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, κατά το Άρθρο 7 του Καταστατικού απαρτίας του 1/3 των Μελών, η   Συνέλευση επαναλαμβάνεται άνευ ειδοποιήσεως την επόμενη Δευτέρα 12η  Ιουλίου 2021, οπόταν θεωρείται εν απαρτία με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού Μελών, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη.

Χρήστος Χρηστίδης
Πρόεδρος