ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ

Κυρίαρχη έκφραση εθελοντικής δωρεάς μοσχευμάτων ανθρώπινου σώματος, εν ζωή, είναι η εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο.

Η εθελοντική δωρεάν διάθεση Κυττάρων, Ιστών και Οργάνων εν ζωή, εξαρτάται από την ιστοσυμβατότητα μεταξύ δότη-λήπτη. Π.χ. η πιθανότητα να εξελιχθεί, ένας εθελοντής υποψήφιος δότης Αιμοποιητικών Κυττάρων σε πραγματικό δότη,

είναι μία στις εκατό χιλιάδες.

Όταν βρεθεί ο ασθενής Αδέλφι, η στιγμή είναι πολύ μεγάλη. Η ευκαιρία να σωθεί μια ζωή δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη.

Γιαυτό ανάγκη είναι να δηλώσουν εθελοντές υποψήφιοι δότες, ει δυνατόν, όλοι οι δυνάμενοι.

Στις εν ζωή δωρεές μοσχευμάτων σώματος έχουμε δυο βασικές προϋπoθέσεις:

η πρώτη είναι η συναίνεση, η βούληση του εθελοντή δότη σε κανονική δικαιοπραξία.

η άλλη είναι η ολοκλήρωση με επιτυχία του σχετικού προγράμματος .

Η αξία του μοσχεύματος εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του δότη, ως και τη διατροφή και τις συνήθειές του για μικρό διάστημα προ της λήψης και τέλος από το χειρισμό του μοσχεύματος από τη λήψη ως την τελική χρήση του.

Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται:

-τα παγκόσμια μητρώα, όπου καταχωρούνται όλοι οι εθελοντές υποψήφιοι δότες, ανώνυμα.

-οι κατά τόπους τράπεζες συλλογής και διαχείρισης των μοσχευμάτων.

Ο δότης αναλαμβάνει μόνος την απόφαση και υφίσταται τις παρενέργειες της δωρεάς, τόσο κατά τη διαδικασία λήψης όσον και μετά απ΄ αυτήν, σε ειδικές περιπτώσεις,

αφού πρώτα έχει πλήρως ενημερωθεί για τη φύση και το σκοπό της δωρεάς ως και τα επακόλουθα και τους κινδύνους που συνεπάγεται.

Επίσης ο δότης θα δώσει τη συγκατάθεσή για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του χαρακτήρα του, όπως είναι οι πληροφορίες για τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, για το ιατρικό ιστορικό και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του μοσχεύματος (ν.2472).

Ο δότης μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του (σύμβαση Oviedo).