ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργανωθήκαμε σε Σωματείο σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, υιοθετούντες το ακόλουθο Καταστατικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Ειδικώς Ανεγνωρισμένου ως Φιλανθρωπικού Σωματείου
Συναινούντων στην Δωρεά Ανθρώπινων Κυττάρων, Ιστών και Οργάνων.

 

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ειδικώς Ανεγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο, με τον διακριτό τίτλο «ΣΥΝΔΟΤΕΣ» και έδρα την Αθήνα, που κύριος σκοπός της είναι
η συναίνεση στην προσφορά ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και οργάνων, επ΄ ωφελεία της ανθρωπότητας, ως και
η υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων ιατρικών μονάδων μεταμόσχευσης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.
Άλλοι σκοποί του Σωματείου είναι η διάδοση και εμπέδωση των σκοπών της στην κοινωνία, ως και
η σωματική και  πνευματική ανάπτυξη και η ψυχαγωγία των μελών της με κάθε μέσο που, σύμφωνα με την κρίση αυτών που διοικούν την Ένωση, προσφέρεται για την ευόδωση του σκοπού της.

 Άρθρο 2-  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική. Περιμετρικά εγγράφονται δύο επάλληλοι κύκλοι και στον εσωτερικό κύκλο εγγράφεται η εικόνα μιας καρδιάς αγκαλιασμένης από δυο παλάμες. Μεταξύ των δυο κύκλων εγγράφεται στην κορυφή η διακριτή ονομασία της Ένωσης «ΣΥΝΔΟΤΕΣ», και στο κάτω μέρος του κύκλου «έτος ιδρύσεως 2015».

 B. ΜΕΛΗ – ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 3 – Μέλη

 1. Τακτικά Μέλη, με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Συνελεύσεις και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα της Ένωσης είναι τα Ιδρυτικά Μέλη ως και τα εγγεγραμμένα από έτους Μέλη.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών της Ένωσης είναι είκοσι (20), χωρίς να υπάρχει μέγιστος αριθμός. Ως Μέλη γίνονται δεκτά πρόσωπα και των δυο φύλων, τα οποία κατά την εγγραφή τους έχουν συμπληρώσει  το 18° έτος της ηλικίας τους.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στη διάδοση του σκοπού της Ένωσης. Τα Μέλη αυτά απαλλάσσονται από οποιαδήποτε εισφορά ή συνδρομή, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και  εκλέγεσθαι στα Όργανα της Ένωσης.
 4. Για την εγγραφή νέου μέλους, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση ενός τακτικού Μέλους και η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Οι αιτήσεις για εγγραφή νέων Μελών πρέπει, για οκτώ τουλάχιστον ημέρες, να είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Σε περίπτωση που κάποιο τακτικό Μέλος της Ένωσης έχει σοβαρούς λόγους κατά της αίτησης εγγραφής του νέου μέλους, μπορεί εγγράφως να τους γνωστοποιήσει, με τον όρο της εχεμύθειας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την εισαγωγή της αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος της Ένωσης την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης.
  Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να απορρίψει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου.
  Αίτηση που απορρίφθηκε, δεν μπορεί να εισαχθεί εκ νέου, παρά μόνο αφού περάσει εξάμηνο από την προηγούμενη απόρριψή της.
 6. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από η Ένωση ύστερα από έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται
  τουλάχιστον τρεις μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 ΑΚ.
 7. Τα Μέλη του Σωματείου αποβάλλονται και διαγράφονται υποχρεωτικά, εάν απολέσουν την ιδιότητα του Μέλους, σύμφωνα με το νόμο.
 8. Επίσης, τα Μέλη του Σωματείου μπορούν να διαγραφούν στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση σοβαρών και καθ’ υποτροπή παραβιάσεων του Κανονισμού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και
των οδηγιών των αρμοδίων Εφόρων, πάντοτε όμως αφού έχει προηγηθεί σύσταση και υπόδειξη.
β. Εάν επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά, που θίγει την υπόληψη του Σωματείου και προσβάλλει ή βλάπτει τα Μέλη του.

 1. Τα Μέλη των Οργάνων της Διοίκησης παύονται για τους ίδιους λόγους, όπως και τα Μέλη του Σωματείου.
 2. Επίσης, στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανονισμοί από τους υπαλλήλους ή κάθε άλλο πρόσωπο που προσφέρει κάποια υπηρεσία στην Ένωση και
  εφόσον οι παραβάσεις έχουν σημειωθεί επανειλημμένως και οφείλονται σε σαφή υπαιτιότητα, αδιαφορία, ανυπακοή ή ολιγωρία των παραβατών
  που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις συστάσεις και υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των καθ’ ύλη αρμόδιων Εφόρων,
  καταγγέλλεται η σύμβαση οποιασδήποτε σχέσης μαζί τους και εφαρμόζονται τα υπό την εργατική νομοθεσία οριζόμενα.


Άρθρο 4 – Πόροι

Οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκέντρωση πόρων δεν πρέπει να αλλοιώνουν τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του Σωματείου.

Οι οικονομικοί πόροι του σωματείου προέρχονται από:

 1. Τις κάθε είδους χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, κλπ.
 2. Τα κάθε μορφής έσοδα από εισιτήρια, διαφημίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις.
 3. Τα εισοδήματα από κάθε άλλη δραστηριότητα της Ένωσης.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 5 

Τα όργανα διοικήσεως και ελέγχου της Ένωσης είναι τα εξής:

 1. Η Συνέλευση των Μελών της Ένωσης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 6- Η Συνέλευση των Μελών

Η Συνέλευση των Μελών του σωματείου είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης. Αποφασίζει επί παντός ζητήματος που υποβάλλεται σε αυτό και έχει τη γενική

αρμοδιότητα επί παντός θέματος που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης.

Η Συνέλευση των Μελών θεωρείται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τρίτο από τα τακτικά Μέλη.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, γίνεται νέα μέσα σε οκτώ ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού Μελών.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα.

Η Συνέλευση των Μελών έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης.
 3. Εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία.
 4. Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Ενεργείας.
 5. Έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού που προτείνονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Επίσης, η Συνέλευση των Μελών απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 παρόντος και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
 7. Αποφασίζει για την ίδρυση παραρτημάτων εκτός Αθηνών.
 8. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.

Εξαιρετικά για τα θέματα των ανωτέρω παραγράφων 5, 7 και 8 απαιτείται Καταστατική Συνέλευση.

 1. Στη Συνέλευση των Μελών δεν επιτρέπεται η παράσταση με αντιπρόσωπο.


Άρθρο 7

Η αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων που υποβάλλονται στη Συνέλευση των Μελών, γίνεται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία, αλλά
όταν πρόκειται για ζητήματα προσωπικά, με μυστική. Κατά την ψηφοφορία, αν βρεθεί ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν πάλι βρεθεί ισοψηφία, τότε η πρόταση απορρίπτεται.

Άρθρο 8 – Τακτική Συνέλευση των Μελών

Κάθε χρόνο, μέσα στο μήνα Μάρτιο και μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος καλεί τα Μέλη σε Τακτική Συνέλευση με σκοπό:

 1. Να επικυρώσουν τα πρακτικά της τελευταίας Συνέλευσης.
 2. Να ακούσουν και να εγκρίνουν τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα έγιναν στο χρόνο που πέρασε, τον οικονομικό απολογισμό του και το πόρισμα των ελεγκτών.
 3. Να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης.
 4. Να προβούν στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής και, κάθε τέσσερα χρόνια με τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, στην εκλογή του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 5. Να εγκρίνουν το Γενικό Σχέδιο Ενέργειας.


Άρθρο 9 – Έκτακτη Συνέλευση των Μελών

Τα Μέλη συγκαλούνται από τον Πρόεδρο σε έκτακτη Συνέλευση, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο για τα ζωτικά συμφέροντα του Σωματείου.

Επίσης Έκτακτη Συνέλευση των Μελών μπορεί να συγκληθεί κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο, του ενός πέμπτου των τακτικών Μελών,
αναφέροντας στην αίτηση το λόγο, για τον οποίο ζητείται η σύγκληση της Συνέλευσης.
Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Συνέλευση των Μελών, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 10 – Καταστατική Συνέλευση των Μελών.

Για πολύ σοβαρά θέματα, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα, απαιτείται ειδική σύνθεση της Συνέλευσης, που απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστον τακτικά Μέλη και
οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των Μελών που είναι παρόντα σε αυτήν.

Άρθρο 11- Προσκλήσεις σε Συνέλευση των Μελών

Η ανακοίνωση για Συνέλευση πρέπει να αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ένωσης δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκλησή της.  Οι προσκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς όλα τα Μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν. Αναφέρουν  τον συγκεκριμένο τόπο, ημερομηνία και ώρα, την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης.

Άρθρο 12 – Προεδρείο

Στη Συνέλευση των Μελών προεδρεύει Πρόεδρος που εκλέγεται από τα Μέλη που μετέχουν σε αυτή. Αυτά εκλέγουν ταυτόχρονα και Γραμματέα, καθώς και δύο ψηφολέκτες προκειμένου για ενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 13 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Συνέλευση των Μελών για τέσσερα  έτη, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά υποψηφίων, με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 2. Υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα τακτικά Μέλη της Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον τρία χρόνια πριν. Του όρου αυτού εξαιρείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Οι Σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους Δωρεάς μερών σώματος και Δημοσίων Σχέσεων.
 4. Οι πρώτοι τρεις επιλαχόντες θεωρούνται συμπληρωματικοί και αναπληρώνουν τα Μέλη, που μέσα στη τετραετή θητεία του Συμβουλίου παραιτούνται ή αυτά που
  αδυνατούν, για διάστημα περισσότερο από τρεις μήνες, να ασκήσουν τα καθήκοντα τους.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τεσσάρων (4), κατ΄ ελάχιστον, Μελών του. Η αντιπροσώπευση Μέλους που απουσιάζει δεν επιτρέπεται.
 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.
 7. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνουν, για οποιοδήποτε λόγο, λιγότερα από τέσσερα (4) και έχουν εξαντληθεί οι επιλαχόντες,
  συγκαλείται υποχρεωτικά, μέσα σε 45 ημέρες, Έκτακτη Συνέλευση των Μελών, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέας Διοίκησης.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Γραμματέα, κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο ή
  με αίτηση προς τον Πρόεδρο, δύο τουλάχιστον συμβούλων, η οποία αναφέρει το αντικείμενο της συνεδρίασης.
 9. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία είναι μυστική, ως και επί σοβαρών ζητημάτων όπως παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μέλους
  ή επιβολής ποινής, πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού, σύναψης πάσης φύσεως συμβάσεων και ερμηνείας
  ή συμπλήρωσης κενών του Καταστατικού ή του Κανονισμού, οι αποφάσεις λαμβάνονται, με πλειοψηφία τουλάχιστο τεσσάρων  (4) Μελών.
 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει την ακριβή τήρηση του Καταστατικού, του Κανονισμού και του προϋπολογισμού.
 11. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ή αναθεωρεί κάθε έτος το υφιστάμενο Γενικό Σχέδιο Ενέργειας.
  Το Γενικό Σχέδιο Ενέργειας αποτελεί το μέσον δια του οποίου χαράσσεται η στρατηγική, καθορίζονται οι στόχοι,
  προβλέπονται και οργανώνονται οι πόροι και συντελεί στο συντονισμό των προσπαθειών των οργάνων του Σωαματείου.
  Το Γενικό Σχέδιο Ενέργειας καθίσταται επίσημο κείμενο και δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του από την Τακτική Συνέλευση των Μελών.
 12. Αποφασίζει, για την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, δέχεται ή απορρίπτει δωρεές και, γενικά ενεργεί για κάθε πράξη Διοίκησης της Ένωσης.
 13. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης των Μελών, στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο νόμο κωλύματα.
 14. Διαχωρίζει και μεταφέρει, επί μέρους αρμοδιότητες των Μελών του στις περιπτώσεις που υπάρχουν επικαλύψεις ή δημιουργούνται ασάφειες.
 15. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις συνεδριάσεις θεωρείται ως παραίτηση του.


Άρθρο 14 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ο Γενικός Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σωματείου, ο οποίος βασίζεται στο ν.3984/2011 περί δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, το π.δ. 26/2008 περί ιστών και κυττάρων, το ν.2071/1992 περί συστήματος υγείας, το ν.2619/1998 για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ιατρική (σύμβαση Οβιέδο), το ν.2472/1997 περί προστασίας των ανθρώπινων δεδομένων προσωπικής χρήσεως και περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις, οι οποίες αφορούν την:

 1. Εσωτερική λειτουργία του σωματείου.
 2. Την οργάνωση των Συνελεύσεων των Μελών του Σωματείου.
 3. Τη συμπαράσταση στις οικογένειες υποψηφίων δοτών κατά την κρίσιμη φάση των αποφάσεων, ως και τη σύννομη εκτέλεση των αντίστοιχων λήψεων.
 4. Τη διαδικασία εγγραφής, αποχωρήσεως και διαγραφής Μελών της Ένωσης.
 5. Τα μέσα διάδοσης των σκοπών του σωματείου.
 6. Τη διαχείριση των στοιχείων του μητρώου δοτών κυττάρων, ιστών και οργάνων σώματος και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών και των δωτών.

Ευθύνη για την τήρηση και επίβλεψη του Κανονισμού έχει ο Αντιπρόεδρος του σωαματείου.

Άρθρο 15 – Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική ευθύνη λειτουργίας του σωματείου και δικαίωμα παρέμβασης σε όλα τα ζητήματα, ενημερώνοντας το ταχύτερο τους αρμόδιους Εφόρους για τις ενέργειες του.
  Οι Έφοροι έχουν επίσης υποχρέωση να ενημερώνουν τον Πρόεδρο το ταχύτερο για όλα τα σοβαρά θέματα της Ένωσης που έπεσαν στην  αντίληψη τους.
 2. Εκπροσωπεί το Σωματείο εξωδίκως, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε άλλης αρχής του κράτους και τρίτων.
 3. Όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραφόμενα υπό του Γραμματέως, προσυπογράφονται υπό του Προέδρου, ο οποίος δεν γίνεται να αναπληρωθεί στο καθήκον αυτό.
 4. Εντέλλεται την πληρωμή των εξόδων, που ορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και κάθε έκτακτης δαπάνης, υπογράφοντας τα απαιτούμενα  χρηματικά εντάλματα.
  Συντάσσει με το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό κάθε έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στη Συνέλευση των Μελών. Ζητά από τον Ταμία λογοδοσία κάθε φορά που το θεωρεί αναγκαίο.
 5. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού και του Καταστατικού.
 6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν και τον αφαιρεί από εκείνους που ξεφεύγουν από το θέμα.
  Ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται. Προτείνει την αποδοκιμασία οποιουδήποτε επανειλημμένως παρεκτρέπεται.
 7. Ο Πρόεδρος ορίζει τους αναπληρωτές του Γραμματέα, του Ταμία και των Εφόρων σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματος.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 16 – Ο Αντιπρόεδρος

 1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.
 2. Έχει την ευθύνη επίβλεψης του προσωπικού του Σωματείου.
 3. Ευθύνεται για την τήρηση και επίβλεψη του Κανονισμού του Σωματείου
 4. Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση των κινητών εγκαταστάσεων και γενικά της κινητής περιουσίας του Σωματείου.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο και πρόσθετα καθήκοντα.


Άρθρο 17 – Ο Γραμματέας

 1. Ο Γραμματέας παραλαμβάνει τα έγγραφα, που φθάνουν στο Σωματείο.
 2. Φροντίζει για την αλληλογραφία, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Συμβουλίου και κάθε έγγραφο.
 3. Κατέχει και φροντίζει την ιστοσελίδα του Σωματείου και φροντίζει για την άρτια συμπλήρωση των βιβλίων
  Πρακτικών Συνεδριάσεων Συνελεύσεων των Μελών, Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Μητρώου Μελών και πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, κατά το δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή.
 4. Τηρεί τη σφραγίδα, καθώς και τα αρχεία της Ένωσης.


Άρθρο 18 – Ο Ταμίας

 1. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου, το βιβλίο διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης, με τις οποίες εισπράττει τα έσοδα του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και του Βιβλίου Περιουσιακών Στοιχείων.
 2. Εκτελεί κάθε πληρωμή με απόδειξη και με βάση ένταλμα, που ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας έχουν υπογράψει.
 3. Οφείλει κάθε φορά που θα το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο να δίνει έκθεση, που να φαίνεται η ταμειακή κατάσταση. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης.
 4. Έχει προσωπική ευθύνη για τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό όχι μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις επείγουσες ανάγκες της Ένωσης. Ποσό όμως που ξεπερνά το παραπάνω είναι υποχρεωμένος να το καταθέτει σε μια Τράπεζα της Αθήνας. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την Τράπεζα θα γίνεται με επιταγές, ή εντολές, ή εξουσιοδοτήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 5. Ευθύνεται για την ετήσια σύνταξη του οικονομικού απολογισμού του Σωματείου. Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.


Άρθρο 19 – Έφορος Δωρεάς Μερών Σώματος.

 1. Συντονίζει και συμπαρίσταται στους δότες εν ζωή και στις οικογένειες δοτών.
 2. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων του Σωματείου.


Άρθρο 20 – Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και προαγωγή των δημοσίων σχέσεων ου Σωματείου. Ενδεικτικά, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:

 1. Είναι υπεύθυνος σχεδιασμού του έργου ενημέρωσης των Μελών του σωματείου ως και της κοινωνίας γενικά επί των σκοπών και
  των ωφελημάτων από τη συναίνεση στη δωρεά κυττάρων, ιστών και οργάνων ανθρώπινου σώματος, ως και την δωρεά ολοκλήρου σώματος για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 2. Παρακολουθεί τον τύπον και εισηγείται τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις προς άρση των αγκυλώσουν που στρεβλώνουν το έργο της Ένωσης.
 3. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της συναίνεσης στη δωρεά.
 4. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και την επίβλεψη των κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ένωσης.


ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21  – Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) Μέλη.
 2. Τα τέσσερα (4) Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση των Μελών με θητεία τετραετή και ταυτόσημη αυτής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8
  Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι συμπληρώσαντες δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη ως Μέλη της Ένωσης. Μέχρις ότου συμπληρωθούν 15 έτη ηλικίας της Ένωσης, τα 4 μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα Ιδρυτικά Μέλη.
  Οι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου.
 3. Τα υπόλοιπα τρία μέλη  αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αρμόδιος Έφορος.


Άρθρο 22

 1. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5)  τουλάχιστον από τα Μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση απορρίπτεται.


Άρθρο 23

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει παραπομπές Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αφορούν στην διαγωγή αυτών ή βαριά παραπτώματα, τα οποία τραυματίζουν την υπόληψη του Σωματείου, προσβάλλουν ή βλάπτουν τα Μέλη.
Οι κρίσεις αυτού είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις του οποίου ισχύουν από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 24

 1. Αποφαίνεται για τις διαφορές που είναι δυνατό να προκύψουν ανάμεσα στα Μέλη και αποφασίζει σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών.
 2. Η ανάρμοστη συμπεριφορά ή μη συμμόρφωση με το Καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
  τις οδηγίες και υποδείξεις των κατά περίπτωση αρμοδίων εφόρων, συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία, ανάλογα με τη βαρύτητα τους,
  μπορούν να επιφέρουν στα παρεκτρεπόμενα Μέλη, από απλή επίπληξη μέχρι οριστική αποβολή και διαγραφή τους από την Ένωση. Οι αρμόδιοι Έφοροι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ανακαλούν στην τάξη τα παρεκτρεπόμενα Μέλη και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους να τα καλούν να εγκαταλείψουν αμέσως τις εγκαταστάσεις του Σωματείους, αναφέροντας το γεγονός το ταχύτερο στο Διοικητικό Συμβούλιο για την λήψη των περαιτέρω μέτρων.
 3. Το αυτό δικαίωμα έχουν για όλες τις περιπτώσεις και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου.
 4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γνώμη ότι ένα μέλος πρέπει να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προβαίνει με απόφαση του
  στη συγκρότηση του οργάνου αυτού και καθορίζει ταυτόχρονα και την ημερομηνία  σύγκλισης του.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλλαμβανόμενο των παραπάνω περιπτώσεων και αφού ακούσει το παρεκτραπέν Μέλος, μπορεί να του επιβάλει την  ποινή:
  α. της έγγραφης επίπληξης,
  β. της πρόσκαιρης απαγόρευσης εισόδου του στις εγκαταστάσεις της Ένωσης για διάστημα μέχρις ενός μηνός, ή
  γ. να το παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής αποβολής.

Άρθρο 25

Το αποτέλεσμα της κρίσεως ταξινομείται σε τρεις διαβαθμίσεις, όπως:

 1. Απόρριψη της παραπομπής του Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του Μέλους μέχρι ένα (1) έτος, ή
 3. Οριστική στέρηση της ιδιότητας του Μέλους και οριστική αποπομπή αυτού.


Άρθρο 26 – Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση των Μελών, εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, με δύο (2) αναπληρωματικά Μέλη, για
  τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ως την προσεχή Συνέλευση.
 2. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
 3. Είκοσι (20) ημέρες πριν από την σύγκληση της νέας Τακτικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα στοιχεία της διαχείρισης του
  για έλεγχο και τη διευκολύνει δίνοντας της κάθε σχετική πληροφορία.
 4. Δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της νέας Τακτικής Συνέλευσης των Μελών, η Επιτροπή παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την Έκθεση Ελέγχου Πεπραγμένων, για να υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση.
 5. Επίσης, η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη και εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Ενέργειας και επισημαίνει οποιαδήποτε απόκλιση ή καταστρατήγηση αυτού, κάνοντας μνεία στην ως άνω Έκθεση Ελέγχου της.

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 27

Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει από καταστατική Συνέλευση.

Άρθρο 28 – Διάλυση της Ένωσης

Το Σωματείο διαλύεται, αν τα Μέλη του φθάσουν να είναι λιγότερα από είκοσι (20). Επίσης το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί και με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης των Μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του, αφού γίνει εκκαθάριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιέρχεται στον ΕΟΜ.

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 29 άρθρα εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από τα Ιδρυτικά Μ΄λη του Σωματείου 12η Σεμτεμβρίου 2016.

                      Ο                                                                                  Ο

                      Γραμματέας                                                                Πρόεδρος

                   Πουλοπάτης Γεώργιος                                             Χρηστίδης Χρήστος