Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 14 Μαρτίου 2019